Prof. Dr. Ahmet Arslan

 Öğrenim
1973 Doktora / Ankara Üniversitesi
1966 Lisans / Ankara Üniversitesi

 Akademik Pozisyonlar
1987 Profesör / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü
1978 - 1987 Doçent / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü
1973 - 1978 Doktor Asistan / Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü
1966 - 1973 Asistan / Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü

Yayınlar

Telif Kitaplar

 • İlkçağ Felsefe Tarihi I, Bilgi Üniversitesi Yay., 2006, İstanbul
 • Felsefeye Giriş, Vadi Yay., Ankara, 2001 (6. Baskı)
 • Laiklik, Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yay., Ankara, 1999 (2. Baskı)
 • İbni Haldun, Vadi Yay., Ankara, 1997 (2. Baskı)
 • Felsefe (Lise Ders Kitabı), İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1997
 • İslam Felsefesi Üzerine, Vadi Yay., Ankara, 1996
 • İlkçağ Felsefe Tarihi I: Başlangıçlarından Atomculara Kadar, E. Ü. Yay., İzmir, 1995
 • İlkçağ Felsefe Tarihi II: Sofistlerden Platon’a (Baskı aşamasında)
 • İlkçağ Felsefe Tarihi III: Aristoteles (Baskı aşamasında)
 • Kemal Paşazade’nin Tehafüt Haşiyesi, İstanbul, 1987
 • Haşiye Ala’t-Tehafüt Tahlili, İstanbul, 1987

Çeviri Kitaplar

 • Lenn. E. Poolman, İslam Hümanizmi, İletişim Yay., 2006, İstanbul
 • J. B. Segal, Kutsal Şehir: Urfa (Edessa), İletişim Yay., İstanbul, 2002
 • Chris Horner & Emrys Westacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme, Phoenix Yay., Ankara, 2001
 • Henry Corbin, İslam Felsefesi Tarihi - İbni Rüşt’ün Ölümünden Günümüze, İletişim Yay., İstanbul, 2000
 • Farabi, Mutluluğun Kazanılması (Tahsil üs-Saada), Vadi Yay., Ankara,1999
 • Farabi, İlimlerin Sayımı (İhsa ül-Ulum), Vadi Yay., Ankara, 1999
 • F. A. Lange, Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi, Sosyal Yay., İstanbul, 1998 (2. Baskı)
 • Farabi, İdeal Devlet (El-Medinet ül-Fazıla), Vadi Yay., Ankara, 1997
 • F. Rosenthal, Erken İslam’da Mizah, İris Yay. İstanbul, 1997
 • Aristoteles, Metafizik, Sosyal Yay., İstanbul 1996 (2. Baskı)
 • J. Herman Randall, Jr. & Justus Buchler, Felsefeye Giriş, E. Ü. Yay., İzmir, 1989

Edisyonlar

 • Felsefe 2002, TÜSİAD Yay., İstanbul, 2002 (Tülin Bumin'le birlikte)
 • W. D. Ross, Aristoteles, Kabalcı Yay., İstanbul, 1999

Makaleler ve Kitap Bölümleri (Seçki)

 • 'Yunan Tarzında Felsefe veya Saf Felsefe Geleneği', Felsefe 2000 içinde, TÜSİAD Yay., İstanbul 2002, ss. 265-277
 • 'Tanzimat ve Meşrutiyetler', Felsefe 2000 içinde, TÜSİAD Yay., İstanbul 2002, ss. 325-337
 • 'Aydınlar, Entelektüel ve Müminler', Cogito, Bahar 2002, ss. 201-215
 • 'Tevfik Fikret ve Din', Toplumsal Tarih, 15/87, Mart 2001, ss. 1-11
 • 'İslam, Democracy and Turkey', İslam, Civil Society and The Market Economy içinde, Ankara, 1999, ss. 83-93
 • 'İslam, Demokrasi ve Türkiye', Görüş, 33, Kasım - Aralık 1997, ss. 50-60
 • 'İslam, Democracy and Turkey', Private View, 1-2/4-5, Autumn 1997, ss. 82-88
 • 'İnsan Hakları ve İslam', Liberal Düşünce, 5, Kış 1997, ss. 37-55
 • 'Türk Laikliği ve Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler', Akademik Açı, 1996/1, ss. 9-21
 • 'İslam Felsefesinin Özgünlüğü Sorunu', Felsefe Tartışmaları, 14. Kitap, 1993, ss. 61-84
 • ' La Conception de la Logique chez Aristote et İbn Khaldoun', Seminer Felsefe, 8, 1993, ss. 235-254
 • 'Aydınlanma', Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1/2, 1992, ss.23-32
 • 'Aristoteles ve İbni Haldun’un Mantık Anlayışları', Seminer Felsefe, 4, 1985, ss.237-250
 • 'İbni Sina ve Spinoza', Seminer Felsefe, 4, 1985, ss. 319-326
 • 'İbni Sina’nın Felsefesi ve Düşünce Tarihindeki Yeri', E. Ü. Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 1981, ss.253-261

Bildiriler (Seçki)

 • 'Cumhuriyet Sonrası Türk Felsefe Hayatıyla İlgili Bazı Gözlem ve Değerlendirmeler', Cumhuriyet’in 80. Yılı Sempozyumu, Atatürk Dil, Tarih ve Kültür Yüksek Kurumu, Ankara, 18 - 22 Aralık 2003
 • 'Büyük Çeviri Hareketleri ve Dünya Edebiyatından Tercümeler Dizisi', Orhan Burian Sempozyumu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İzmir,  5 - 6 Mayıs 2003
 • 'İslam ve Demokrasi Açısından Eşitlik', Kutlu Doğum Haftası içinde, Ankara, 1998, ss. 309-323
 • 'Kur’an, İlahi Sıfatlar ve Hoşgörü', II. Kur’an Haftası: Kur’an Sempozyumu, 02 - 04 Şubat 1996 içinde, Ankara, 1996, ss. 305-349
 • 'Çağdaş bir Müslüman Düşünürü ve Filozofu Nasıl Olmalıdır?', Kutlu Doğum Haftası 1995 içinde, Ankara, 1996, ss. 141-155
 • 'İbni Sina ve Spinoza’da Felsefe - Din İlişkileri', Uluslararası İbni Sina Sempozyumu Bildirileri içinde, Ankara, 1983, ss. 377-413
 • Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, Sempozyum Açılış Konuşması, s. 19-25